Kvalitet

Kvalitet och säkerhet

Syfte: Före kontraktsundertecknandet vill vi säkerställa att vi uppfattat vårt åtagande rätt och undanröja eventuella missförstånd.

Rutiner:  Har genomgång av checklista anbud/kontrakt. Kontrollerar att angivna ritningar, föreskrifter samt övriga handlingar medföljer. Noterar muntliga uppgifter skriftligt. All skrift sparas i kvalitetspärm.

Syfte: Projektering skall genomföras på ett planerat och styrt sätt så att kvalitetskrav uppfylls.

Rutiner: Tillämpar PLR:s egenkontrollplan vid kontroll av eget arbete och som verifierar att kontroll har utförts. Tillämpas konsults egenkontrollplan skall produkt redovisas eftersom deras produkt övertas av Plåtkompaniet Norling AB. Anger projekteringsledare som även ansvarar för förändringar.

Syfte: Dokumentstyrning skall säkerställa att rätt information finns tillgänglig på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Rutiner: All dokumenthantering sparas i objektpärm/arbetspärm. Ej gällande dokumentation makuleras och sparas. Kvalitetsansvarig ansvarar för att kvalitetssäkringen är aktuell. Beställaren kan när han vill ta del av pärmen.

Syfte: Inköpsrutiner skall säkerställa att upphandlade tjänster, entreprenader och varor uppfyller specificerade krav.

Rutiner: Våra huvudleverantörer är Lindab, Planja, CW Lundberg och Uppsala Handelsstål. Våra inköp är skriftliga. Vid leverans egenkontrolleras varje produkt.

Syfte: För att säkra kvaliteten planeras produktionen med fasta rutiner och anpassade till projektet.

Rutiner: Genomgång med berörd personal om objektet. Genomgång av PLR:s checklista produktionsstyrning. Genomgång av tidplan av entreprenad.

Syfte: Egenkontroll och provning skall säkerställa att kundens förväntningar infrias och verifieras.

Rutiner: Instruerar och kontrollerar egenkontrollplanen med berörd personal som utför kontrollerna.

Syfte: För att säkerställa att felaktigheter uppmärksammas delges beställaren avvikelserapport som dokumentation, om inte överenskommelse om rättelse träffas med beställaren i direkt anslutning till arbetet.

Rutiner: Använder PLR:s avvikelserapport vid avvikelse från kontrakt, ritningar, fel material samt eventuella fel m.m.

Syfte: För att säkerställa att felaktigheter uppmärksammas delges beställaren avvikelserapport som dokumentation, om inte överenskommelse om rättelse träffas med beställaren i direkt anslutning till arbetet.

Rutiner: Använder PLR:s avvikelserapport vid avvikelse från kontrakt, ritningar, fel material samt eventuella fel m.m.