MILJÖ OCH KVALITET

I FÖRSTA HAND 

 

 

 VI LÄGGER TAK FÖR FRAMTIDA GENERATIONER 

ORIENTERING AV VÅR VERKSAMHET

Syfte: Att upplysa beställaren om miljöarbetet i vårt företag.

Rutiner: Vi är ett företag som arbetar med byggnadsplåt . Företaget startade 1999. Vår huvudinriktning är byggnadsplåtslageri. Vi är för närvarande 32 anställda som huvudsakligen arbetar inom rot- samt nyproduktion. Som framgår av vår miljöpolicy arbetar vi kretsloppstänkande och för ständiga förbättringar. När vi 1999 beslöt oss för att införa ett miljöledningssystem gjordes en "nulägesanalys" som medförde att vi satte upp som mål att minska vår totala miljöpåverkan enligt följande.

 

(Revidering för 2016)

 • Emballage som kastas med 8 % (9%)

 • Bensinförbrukning med 50 % (52%)

 • Dieselförbrukning med 10 % (11%)

 • Interna transporter med 10 % (11%)

 • Personalens transporter till och från arbetet med 10 % (samåkning) (11%)

 

Vi strävar efter att i första hand använda återvinningsbara och miljödeklarerade produkter. Spill av emballage som trä och plast slängs i en container för brännbart material som lämnas Wiklunds Åkeri för transport till närmsta återvinningsstation för förbränning. I vårt samarbete med Lindab Sverige AB skall vi övergå så snart de kan leverera till Green Coat lackerad plåt. Spill av metaller, koppar, aluminium m.m. lämnas till Uppsala skrotcentral för återvinning. Vi källsorterar allt överblivet material på verkstaden i följande kategorier:

 

 • Stålplåt 

 • Aluminium

 • Koppar

 • Rostfriplåt

 • Papper, plast och träavfall 

 • Övrigt

 

 

Revidering av miljösystem utföres 1 g/år 

 

 

 

KONTRAKTSSKEDE

Syfte: Vid kontraktsgenomgången vill vi säkerställa att vårt företag har gemensam syn på miljöfrågor.

Rutiner: När vi erhållit en entreprenad kontrollerar vi önskemål om åtgärder från beställaren för att uppnå ett gott miljöarbete. Som minimikrav för ett godtagbart miljöarbete begär vi att det skall finnas möjlighet till källsortering på arbetsplatsen. Är inte detta planerat tar vi överblivet material till verkstaden mot erforderlig ersättning.

 

Som tidigare nämnts använder vi i första hand återvinnings- och miljödeklarerade produkter. Vill beställaren använda icke miljödeklarerat material noteras detta på en checklista och inköpsfakturan arkiveras under "Ej miljödeklarerat material" i objektpärmen. Vi förutsätter att allt miljödeklarerat material som ingår i entreprenaden inte har en hälsovådlig inverkan på människor och omgivningen. Vid beställning kontrolleras att gällande miljölagstiftning följs och respekteras.

 

 

 

 

PLANERING

Syfte: Planeringen skall säkerställa att upphandlade tjänster, entreprenader och varor uppfyller specificerade miljökrav, samt att personal informeras om de miljökrav som ställs.

Rutiner: När vi erhållit beställningen på entreprenaden och kontraktsgenomgången är genomförd planerar vi vårt åtagande ur miljösynpunkt. Tänkta materialleverantörer kontrolleras ur miljösynpunkt. Är företaget inte miljöcetifierat kräver vi särskilt att alla levererade produkter skall vara miljödeklarerade. Vår miljöpolicy skall naturligtvis harmoniera med våra underleverantörer om vi tillsammans skall kunna genomföra ett gott miljöarbete. Innan arbetet påbörjas informeras våra anställda om miljööverenskommelser i kontrakts- och planeringsskede. Speciellt uppmärksammas personalen på hantering och dokumentation av använt material.

 

 

 

 

BYGGSKEDE

Syfte: För att säkra miljökraven planeras produktionen med rutiner anpassade till projektet.

Rutiner: Vårt miljöarbete på verkstaden skall i möjligaste mån och i samförstånd med beställaren tillämpas på byggarbetsplatsen. Som tidigare nämnts källsorterar vi allt överblivet material enligt överenskommelse vid kontraktsgenomgången. När det beställda godset kommer till byggarbetsplatsen eller verkstaden kontrolleras fraktsedeln mot inköpsordern och sätts in i objektpärmen. Om en avvikelse på levererat gods eller utförande upptäcks upprättas en avvikelserapport som överlämnas till leverantören och beställaren. Eventuella åtgärdsförslag noteras.

 

 

 

 

AVSLUTNINGSSKEDE

Syfte: Verifiering skall säkerställa att överenskomna miljöaspekter är infriade.

Rutiner: För att samla miljödokumentationen upprättas en objektpärm för entreprenaden. Alla inköpsverifikat avseende objektet skall samlas i pärmen. Objektpärmen förvaras brandsäkert i fem år på vårt företag. Om beställaren vill arkivera dokument kommer kopior från objektpärmen att erhållas.

 

 

 

 

// Gert Norling VD